Upload上传

View UI(iView) Upload 自定义多图上传列表提交

View UI(iView) Upload 自定义多图上传列表提交

iViewUpload自定义多图上传列表提交可以自由控制上传列表,完成各种业务逻辑,示例是一个照片墙,可以查看大图和删除。设置属性 show-upload-list&

2020-06-29

iViewUpload上传